דלג לתוכן

משלוח חינם בקנייה מעל 299 ש״ח

אתר נעלי פאולה (להלן: ”האתר”) הינו אתר ברשת האינטרנט, המהווה בין היתר, חנות וירטואלית לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט. בעלת האתר ומפעילתו הינה היגס גרופ בע"מ - 516956380 שכתובתה הינה ברח' האופה 2, קדימה – צורן (להלן: "נעלי פאולה").

פעולה באתר מוגדרת כפעולה המבוצעת באתר, לרבות רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר (להלן: ”פעולה”).

לצורך תקנון זה, “משתמש” – הינו כל אדם, לרבות חברה, הרשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע פעולות באמצעות האתר, הכל בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

 1. המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות; במידה והמשתמש הינו קטין (מתחת לגיל 18) או איננו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, הוא נדרש לידע את הוריו ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלו (להלן: ”ההורים”), בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת האתר. על ההורים חלה אחריות ליידע את הקטינים המעוניינים לגלוש באתר בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות הקטינים בכדי שהקטינים יפעלו על פי תנאי תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינים באתר מהווה הסכמה של הקטינים ו/או ההורים לאמור בתנאי התקנון.

 

 1. המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף.

 

 1. המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.

 

כללי

 • הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתבוצע על ידי המשתמש, כהגדרתו לעיל, באתר.

 

 • תקנון זה מהווה חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש ובין נעלי פעולה, לכל דבר ועניין.

 

 • מובהר כי גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהוות הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון.

 

 • אם המשתמש איננו מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הוא מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

 

 • ויודגש, כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הנו מודע להוראת תקנון האתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי התקנון וכללי השתתפות המפורטים להלן.

 

 • אין באמור בתנאי שימוש הנ”ל כדי לגרוע מהוראות התקנון של מועדון לקוחות של נעלי פאולה.

 

 • מובהר כי נעלי פאולה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק ו/או להפעיל מחדש את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.

 

 • נעלי פאולה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע רכישות באתר ו/או לבטל השתתפות של משתמש שהתנהגותו אינה הולמת או שאינה לפי תקנון השימוש, או המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר.

 

 • תקנון זה ניתן לשינוי ו/או עדכון בכל עת ע”י נעלי פאולה ו/או מי מטעמה, על פי שיקול דעתם המלא והבלעדי.

 

 • האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד, כל שנכתב בלשון זכר יש לראותו כנכון גם ללשון נקבה, יחיד לרבים ולהיפך.

 

 • כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

 

 • כל פניה, שאלה ו/או מידע נוספים לרבות מענה על שאלות בכל עניין הקשור לתקנון ו/או לנעלי פאולה, ניתן יהיה לקבל באמצעות פניה לשירות הלקוחות בטל: 073-340-6260, או בפנייה דרך אתר האינטרנט: www.paola.co.il או במייל המופיע באתר נעלי פאולה.

הליך ותנאי הרכישה באתר

 • האתר מאפשר, בין היתר, בחירה ורכישה של פריטים מבין הפריטים המופיעים והנמכרים באתר. כדי לבצע הזמנה יש תחילה לבחור את הפריט, הצבע והמידה המבוקשים.

 

 • עבור כל פריט המוצע באתר יוצג “דף פריט” בו יופיעו פרטי הפריט המוצע ומחיר המכירה (להלן: “דף הפריט”). לתשומת הלב, נעלי פאולה רשאית לעדכן את דף הפריט מעת לעת, להוסיף או להחסיר פרטים, להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי, להוסיף צבעים ו/או מידות וכן לעדכן ו/או לשנות את מחיר הפריט מעת לעת.

 

 • מובהר כי התמונות באתר הן להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים בין התמונות, לרבות הצבעים המופיעים בתמונות ופרטי הפריטים ובין הפריטים בפועל. שינויים אילו נובעים, בין השאר, מן העובדה כי הפריטים מצולמים ומוצגים על גבי מסך מחשב.

 

 • המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ על-פי דין, אלא אם צוין אחרת במפורש.

 

 • על מנת לבצע רכישה באתר, יתבקש המשתמש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ולהזין בדף התשלום את פרטי החיוב - כרטיס אשראי.

 

 • על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא תוכל נעלי פאולה להבטיח את ביצוע ההזמנה ואספקתה כמוסכם (להלן: ”ביצוע ההזמנה”).

 

 • לתשומת הלב, מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לנעלי פאולה / לחברת היגס גרופ בע"מ עקב שיבוש הפעלת האתר.

 

 • כמו כן, המידע שיימסר על ידי המשתמש באתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר, זאת אך ורק לאחר קבלת אישור המשתמש לכך.

 

 • במעמד ביצוע ההזמנה תבצע נעלי פאולה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם קבלת אישור ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי, תימסר למשתמש הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה. מובהר כי חיוב מבצע הפעולה בגין עלות הפריט או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי מיד עם סיום ביצוע ההזמנה.

 

 • המוצר/ים ו/או השירות/ים שירכשו באמצעות האתר (קרי- בוצעה על ידי המשתמש הזמנה אשר אושרה) יכונו להלן: “”הפריטים”.

 

 • תנאים להשלמת עסקת הרכישה:
 1. עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר השלמת תהליך ההזמנה ולאחר שנעלי פאולה תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנוהלי העבודה הקיימים בין חברות כרטיסי האשראי לבין נעלי פאולה.

 

 1. במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי – יקבל הלקוח הודעה מתאימה.

 

 1. השלמת עסקת הרכישה מותנית גם בכך שהפריטים המבוקשים קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה.

 

 1. במקרה של פריט אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, תהיה נעלי פאולה רשאית להודיע למשתמש על ביטול ההזמנה. הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית ו/או באמצעות מסרון, על פי בחירת נעלי פאולה.

 

במקרה כאמור, לא תהיה למשתמש טענה כלשהי כנגד נעלי פאולה ו/או מי מטעמה ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותר המשתמש על כל טענה כאמור.

 

 1. נעלי פאולה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הפריטים בכל הזמנה.

 

 1. אישור על ביצוע ההזמנה יישלח בדואר אלקטרוני ו/או באמצעות מסרון למשתמש על ביצוע הפעולה בתוך 48 שעות מסיום ביצוע עסקת הרכישה על ידי המשתמש באתר.

 

 1. יובהר ויודגש, משלוח הודעת דואר אלקטרוני ו/או מסרון בדבר רישום ההזמנה במערכת הממוחשבת של נעלי פאולה אינה מהווה ראיה בדבר השלמת הפעולה ואין במשלוח הודע כאמור כדי לחייב את נעלי פאולה.

 

 1. מובהר כי רישומי מערכת המחשב של נעלי פאולה הכוללים רישום ממוחשב ואוטומטי של כל הפעולות באתר מהווים ראיה לכאורה לאמור בהם.

 

אספקה ומשלוח מוצר

המשתמש יהיה רשאי לבחור במסגרת אתר נעלי פאולה באספקת הפריטים המוזמנים באמצעות משלוח ישירות לביתו ו/או ליעד אחר לפי בחירתו או לחילופין איסוף ממשרדי החברה או לחילופין איסוף מנקודת חלוקה מוגדרת מראש.

 

אספקה לבית המשתמש

 • נעלי פאולה תספק למשתמש את הפריטים באמצעות חברת שילוח עצמאית (להלן: ”חברת השילוח”).

 

 • אספקת הפריטים על ידי חברת השילוח תיעשה בתוך מספר ימים ממועד ביצוע ההזמנה באתר (עד 14 ימי עסקים). נעלי פאולה איננה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, לרבות איחור בביצוע האספקה. לא תתאפשר אספקת פריטים מחוץ לשטחי ישראל. לא תתאפשר אספקת פריטים בימי שישי ו/או שבת ו/או ערבי חג ו/או חג. נעלי פאולה אינה מחויבת לספק את הפריטים אל אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית. אספקת פריטים אל בית המשתמש וממנו חזרה אל מחסני נעלי פאולה כרוכה בתשלום דמי משלוח כפי שאלו יעודכנו ויצוינו מעת לעת על ידי נעלי פאולה באתר המקוון.

 

 • זמני האספקה המפורטים לעיל ימנו החל ממועד אישור ההזמנה ע”י חברת כרטיסי האשראי. מובהר כי זמני האספקה המפורטים לעיל הינם זמנים משוערים. ייתכנו שינויים בזמני האספקה עקב עיכובים התלויים בצד ג’ ושאינם תלויים בנעלי פאולה.

 

 • המשתמש מאשר כי ידוע לו כי יכול ואספקת הפריטים תיעשה בתוך זמן קצר או ארוך יותר מן הזמן המשוער וכן, מאשר כי ידוע לו כי נעלי פאולה לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת הפריטים במקרים הבאים:

עקב “כוח עליון” ומבלי לפגוע בכלליות האמור, מלחמה, מצב מיוחד בעורף, מזג אוויר לרבות גשם, פעולות איבה, מצבי חרום ונזקי טבע, שביתה ו/או השבתה אצל ספקי הסחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים, כל סיבה אחרת שאיננה בשליטת נעלי פאולה.

באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית נעלי פאולה תהיה רשאית לספק את הפריטים למשתמש במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם המשתמש. מובהר כי נעלי פאולה איננה מתחייבת לזמן אספקה כאשר הפריטים אינם נמצאים במלאי. אם פריטים מסוימים חסרים במלאי, נעלי פאולה תמסור הודעה על כך למשתמש אשר יהא רשאי לבטל את ההזמנה.

 

ביטול עסקה

 • המשתמש רשאי לבטל את העסקה שביצע באתר נעלי פאולה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) או לחילופין, להחליף את המוצר כנגד מוצר חלופי שווה ערך או זיכוי כספי, הכל כמפורט להלן:

 

 1. ניתן לבטל את העסקה ולקבל זיכוי בתוך 14 יום מיום קבלת המוצר שרכשת, במידה ולא נעשה בו כל שימוש והוא מוחזר באריזתו המקורית, באחריות המשתמש להעבירו למשרדי נעלי פאולה בתיאום מראש עם שירות הלקוחות בטלפון 073-3406260 על הביטול להיעשות במסמך בכתב לנעלי פאולה בדואר רשום או בדוא”ל בכתובת המצוינת באתר, מובהר כי לא יתבצע זיכוי בפועל בטרם הגיעה המוצר חזרה אל משרדי נעלי פאולה וכי הוא נבדק על ידיה ונמצא שלם ותקין.

 

 1. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה בין המוצר לפרטים כפי שהופיעו באינטרנט, תשיב נעלי פאולה למשתמש את כספו בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול בכפוף לכך כי המשתמש החזיר את המוצר לנעלי פאולה למשרד הראשי שכתובתו לעיל.

 

 1. במקרה שהביטול אינו מסיבות אלה, נעלי פאולה תהא רשאית ע”פ חוק לקבל דמי ביטול בסך 5% מערך העסקה או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם.

 

 1. ייתרת הכסף תוחזר למשתמש בתוך 14 יום, בכפוף לכך כי המוצר יוחזר למשרדי החברה. בכל מקרה, החזרת המוצר, החלפתו במוצר אחר או קבלת זיכוי כספי תעשה בכפוף לתנאים הבאים במצטבר:

 

 • א. כנגד החזרת המוצר למשרדי נעלי פאולה בצירוף חשבונית; בתנאי שלא נעשה כל שימוש בפריט בתנאי שלא הוסרו תוויות הפריט.

 

 • ב. החזר כספי במקרה של ביטול עסקה יבוצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי שבו בוצעה העסקה בתוך 14 יום מקבלת הבקשה לביטול העסקה והפריט המוחזר.

 

 • ג. החלפת הפריט במוצר אחר או החזרתו כנגד קבלת זיכוי כספי תיעשה בתיאום עם שירות הלקוחות, בהתאם למדיניות ההחלפות הכללית הנוהגת בנעלי פאולה, כפי שתעודכן מעת לעת, בתוך 14 ימים בלבד מיום קבלת המוצר על ידי המשתמש ובתנאי שלא נעשה במוצר שימוש.

 

אחריות, אבטחה ופרטיות

 1. נעלי פאולה ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע הן של נעלי פאולה והן של המשתמש.

 

 1. אתר נעלי פאולה הינו אתר מאובטח, כלומר, הנתונים אשר יוזנו למערכת על ידי לקוחות בעת ההרשמה ו/או הגלישה ו/או הרכישה, יישארו חסויים ומאובטחים.

 

 1. על מנת להגן על סודיות המידע, פועלת פאולה באמצעות תקן PCIDSS, אשר הינו תקן אחיד לאבטחת מידע בעסקים. ויודגש- פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשים המבצעים פעולות באתר אינם נשמרים כלל במערכות נעלי פאולה מאחר ונעלי פאולה נעזרת בחברה חיצונית- ספק שירותים מוסמך לתקןPCIDSS, לצורך סליקת כרטיסי האשראי.

 

 1. מובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של נעלי פאולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי נעלי פאולה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי נעלי פאולה ו/או למי מטעמה ו/או כלפי החברה היגס גרופ בע"מ ו/או מי מטעמה.

 

 1. כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, נעלי פאולה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

 

 1. נעלי פאולה מתחייבת כי לא תעשה שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה באתר, וכן, לצורך שמירת קשר עם המשתמש.

 

 1. למרות האמור לעיל, נעלי פאולה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בפאולה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי נעלי פאולה לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי נעלי פאולה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי.

 

 1. כמו כן, נעלי פאולה תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש, ללא זיהוי המשתמש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.

 

 1. נעלי פאולה תהא רשאית לעשות שימוש ב-“עוגיות” Cookies (קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים, על ידי האתר, על הכונן הקשיח של המחשב של המשתמש באמצעות הדפדפן) או טכנולוגיות דומות – לצורך בין היתר, תפעולו השוטף והתקין, איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, אימות פרטים, התאמת האתר להעדפות האישיות של הלקוחות, עמודים בהם צפה המשתמש, משך הפעילות באתר, כתובת האינטרנט ממנה נכנס לאתר (IP), המיקום הגיאוגרפי של המחשב בעת השימוש באתר, ועוד, לצורכי אבטחת מידע, שיפור חווית משתמש, לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולמנוע מהמשתמש את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.

 

 1. נעלי פאולה מקדישה משאבים ונוקטת באמצעי אבטחה שונים למניעת חדירה ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים באתר ו/או לקוחות החברה בכל דרך אחרת. עם זאת, אין טכנולוגיה אשר יכולה להבטיח אבטחה מושלמת של מחשבי החברה ו/או מאגר המידע מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע.

 

 1. על כן, המשתמש מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה עקב חדירות בלתי מורשות כאמור ו/או גילוי או שימוש במידע הנובע מחדירות בלתי מורשות כאמור, מכח ההסכם ו/או הדין. מומלץ לשנות את הסיסמאות לעיתים קרובות, לוודא שנעשה שימוש בדפדפן מאובטח ולנקוט בכל אמצעי הזהירות האפשריים בכדי להגן על המידע בעת פעילות באתרי האינטרנט.

 

 1. אם אין המשתמש מעוניין לקבל עוגיות (cookies) דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מכך ע”י שינוי ההגדרות בדפדפן שלו. לשם כך על המשתמש להיעזר בקובץ העזרה של הדפדפן בו הוא משתמש.

 

 1. על המשתמש לדעת כי נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא יוכל הוא להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. כמו כן, באפשרות המשתמש למחוק את קבצי העוגיות במחשבו בכל רגע נתון. מומלץ לעשות כן רק אם המשתמש משוכנע שאינו רוצה שהאתר יותאם להעדפותיו או ישתף עם צדדים שלישיים מידע אודות פעילותו באתר.

דיוור אלקטרוני

 1. נעלי פאולה / החברה ו/או מי מטעמה תהא רשאית לשלוח מפעם לפעם בדואר האלקטרוני ו/או באמצעים דיגיטליים אחרים (לרבות הודעות sms) דיוור ישיר ו/או דברי פרסומת בהתאם ובכפוף להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב- 1982 (להלן: “חוק הספאם”). בהתאם לחוק האמור, המשתמש יהא רשאי להודיע לחברה בכתב לכתובת המייל  info@paola.co.il כי הוא איננו מעוניין בקבלת פרסומות מסחריות.

 

ביטול עסקת הרכישה על ידי נעלי פאולה

 1. נעלי פאולה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שביצע משתמש, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

 

 • א. אם לאחר סיום עסקת הרכישה התגלה כי הפריט אזל מהמלאי ו/או אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של המשתמש ו/או בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה ו/או המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין ו/או המשתמש מסר בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים ו/או המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בנעלי פאולה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג’ אחר כלשהו ו/או אם לפי דעת החברה, בכוונת המשתמש לשוב ולמכור את הפריטים שנרכשו על ידו באמצעות האתר לצד ג’.

 

 • ב. בהקשר זה המשתמש מאשר ומתחייב כי לא ימכור פריטים שרכש באתר לצד ג’ כלשהו ו/או בכל מקרה אשר בו, מחמת כח עליון, אין באפשרות נעלי פאולה לבצע ניהול תקין של האתר, לספק למשתמש את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה. בסעיף זה “כוח עליון” משמעו: לרבות תקלות מחשב ו/או תקלות במערכת טלפונים ו/או תקלות במערכות תקשורת אחרות ו/או חבלה כלשהי ו/או אירוע בטחוני – בנסיבות כאמור רשאית פאולה לבטל את העסקה ו/או להציע למשתמש פריט חלופי שווה ערך, לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות הביטול.

 

 • ג. בוטלה מכירה כאמור, נעלי פאולה לא תהא אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

קניין רוחני

 1. כל זכויות הקניין הרוחני בכל התכנים באתר נעלי פאולה, לרבות סימני המסחר, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של נעלי פאולה ו/או היגס גרופ בע"מ בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר נעלי פאולה, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד’), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר נעלי פאולה, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות ובתמונות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים על ידי ו/או מטעם נעלי פאולה בלא קבלת הסכמת נעלי פאולה מראש ובכתב.

 

 1. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר פאולה לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו בניגוד להוראות ההסכם ו/או בלא לקבל את הסכמת נעלי פאולה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם וככל שתינתן).

 

 1. בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.

 

 1. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב) בלא קבלת רשותה המפורשת של נעלי פאולה מראש ובכתב.

 

 1. אין להציג את האתר בתוך מסגרת, גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו, אלא לעמוד הבית בלבד.

 

 1. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו נעלי פאולה, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב. השם נעלי פאולה, סימני המסחר של היגס גרופ בע”מ, בין אם נרשמו ובין אם לאו, וכיוב’ – הם כולם רכושה של נעלי פאולה – היגס גרופ בלבד.

 

אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש. כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של היגס גרופ בע"מ .

אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם נעלי פאולה ואו היגס גרופ בע"מ נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.

 

סמכות שיפוט מקומית

הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת, הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובע, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש ו/או מרכישות באתר – תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב-יפו.

 

ביקור מהנה ורכישה מהנה באתר,

WhatsApp Logo